look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

Projekt „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2019 r. do 31 października 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy tj. bezrobotnych i biernych zawodowo, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz kobiety, zamieszkujących w województwie wielkopolskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, poprzez pomoc w określeniu kierunku rozwoju zawodowego, opracowanie IPD, wyposażenie UP w umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie nowych bądź aktualizację już posiadanych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy wybranych spośród form wsparcia wskazanych w konkursie, w tym obligatoryjnie 1) identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję) i 2) pośrednictwa pracy lub poradnictwa

zawodowego oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb uczestnika projektu, zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Działania.

 1. Indywidualny Plan Działania

Indywidualny Plan Działania to efekt pracy doradcy zawodowego i UP wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i

terminy ich realizacji. Wdrożenie Indywidualnego Planu Działania powinno prowadzić do zauważalnych zmian w sytuacji zawodowej klienta poprzez:

- identyfikację własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości,

- nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,

- nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe),

- uzyskanie zatrudnienia stałego lub tymczasowego

Forma wsparcia przewidziana dla 80 UP

 • Wsparcie w ilości 4 godzin (2 indywidualne spotkania uczestnika z doradcą zawodowym, każde spotkanie po 2 godziny zegarowe)
 • Zakres: ocena zawodowa, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w tym analiza preferencji i wymagań każdego UP
 • Metody: testy, rozmowa, obserwacje, wywiad, coaching
 • Zwrot kosztów dojazdu
 1. Szkolenia zawodowe 

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. (barometr zawodów deficytowych)

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Wybór szkolenia nastąpi na etapie opracowania IPD. Beneficjent nie ogranicza tematyki szkoleń, ponieważ uniemożliwi to elastyczne reagowanie na potrzeby

szkoleniowe UP, które będą znane dopiero w okresie realizacji projektu. Niemniej jednak w przypadku, gdy na podstawie IPD tematyka szkoleń będzie odpowiadać większej liczbie uczestników, wówczas szkolenia mogą mieć charakter grupowy. Liczebności jednej grupy szkoleniowej nie może przekraczać 10 osób. Szkolenia oferowane w ramach projektu zakończą się:
a) egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją
zewnętrzną to WN umożliwi uczestnikom przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub
b) uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Forma wsparcia przewidziana dla 40 UP

 • Czas trwania szkolenia – średnio 120 godzin (średnio 15 dni x 8 godzin)
 • Materiały szkoleniowe (skrypt lub podręcznik lub płyta CD, notes, długopis)
 • Stypendium szkoleniowe 
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering podczas szkoleń 
 • Ubezpieczenie NNW
 • Przystąpienie do egzaminu zewnętrznego 

 1. Staż zawodowy 

Wsparcie w formie staży realizowane będzie zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości

Praktyk i Staży oraz będzie spełniać podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. Miejsce odbywania stażu będzie powiązane z tematyką szkolenia, w którym wziął udział UP. Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie w ilości 3-miesięcznego stażu: 8h/doba i 40h/tyg. Osoby z niepełnosprawnościami zaliczane  do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnopraw.-7h/doba i 35h/tyg.

Staż zostanie zorganizowany na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy stażystą, Projektodawcą a przedsiębiorcą (bez nawiązywania stosunku pracy). Umowa będzie zawierać podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cele edukacyjne, okres trwania stażu, wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków., dane opiekuna stażu oraz program stażu. W programie zostaną uwzględnione predyspozycje psychofizyczne oraz zdrowotne, poziom wykształcenia., dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Na zakończenie Uczestnicy otrzymają opinię od pracodawcy.

Forma wsparcia przewidziana dla 80 UP

 • 3- miesięczny staż zawodowy 
 • Stypendium stażowe
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW

 1. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu

pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez np.:

- pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich uczestników projektu,

- inicjowaniu i organizowaniu kontaktów uczestnikom projektu z pracodawcami,

- udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o uczestnikach projektu pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia,

-przeprowadzenie. wstępnej rozmowy z UP, by zebrać niezbędne informacje. w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla UP;

-przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z UP, w celu weryfikacji efektów poszukiwania pracy;

-pozyskiwaniu ofert pracy od pracodawców i udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy;

-informowaniu UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy;

-inicjowaniu i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu cv i listu motyw. w odpowiedzi na konkretną ofertę;

-informowanie UP o organizowanych w regionie giełdach/targach pracy,

- inne usługi określone przez Beneficjenta w ramach projektu związane ze świadczeniem pośrednictwa pracy na rzecz uczestnika projekt

Forma wsparcia przewidziana dla 80 UP

 • Wsparcie w ilości 6 godzin (3 indywidualne spotkania uczestnika z pośrednikiem pracy, każde spotkanie po 2 godziny zegarowe)
 • Zwrot kosztów dojazdu

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji  przez min. 50% grupy docelowej tj. 40 UP

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

min. 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3))

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 705 783,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 599 915,55 PLN