look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Dla kogo

Grupę docelową projektu stanowi 100% osób pozostających poza rynkiem pracy tj 40 osób bezrobotnych oraz 40 osób biernych zawodowo, łącznie 80 osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Struktura grupy docelowej:

 • 40 osób bezrobotnych
 • 40 osób biernych zawodowo

Należących do jednej z poniższych grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  1. Osoby od 50 roku życia min. 16 UP
  2. Osoby długotrwale bezrobotne min. 16 UP
  3. Kobiety min. 48 UP
  4. Osoby z niepełnosprawnościami min. 8 UP 
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach min. 36 UP
  6. Osoby zamieszkujące miasta średnie: Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów min. 16 UP

DEFINICJE 

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

osoby bierne zawodowo 

osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

osoby bezrobotne 

osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności 

Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnym 

osoby długotrwale bezrobotne 

osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

osoby o niskich kwalifikacjach  

osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

osoby z niepełnosprawnościami 

osobę z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020