look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

Projekt „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2019 r. do 31 października 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy tj. bezrobotnych i biernych ....

Aktualności

Dla kogo

Grupę docelową projektu stanowi 100% osób pozostających poza rynkiem pracy tj 40 osób bezrobotnych oraz 40 osób biernych zawodowo, łącznie 80 osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Struktura grupy docelowej:

  • 40 osób bezrobotnych
  • 40 osób biernych zawodowo

Należących do jednej z poniższych grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: ...